รายเดือน
    รายเดือน
    รายเดือน
    รายเดือน
    รายครั้ง
   บริการเช็ดกระจก
 พนักงานบริการรับ-ส่งเอกสาร
      ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทุกบริษัทตระหนักดีว่า การจราจรเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการ เจริญเติบโตของธุรกิจท่าน คือ สภาพการจราจรที่ติดขัด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้การติดต่องานทางด้านเอกสารเกิดความล่าช้า บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด  จึงเสนอให้บริการด้านรับส่งเอกสาร พนักงานได้รับอบรมเกี่ยวกับการตรงเวลา รับรู้ถึงหัวใจของงาน และตระหนักเสมอถึงความปลอดภัยและเวลา ควบคู่กัน  ต่อบริษัทของท่าน บริษัทฯ มีพนักงานรับส่งเอกสารที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาเป็นเวลานาน มีความรู้ ความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และรู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล อย่างดี บริษัทฯ เน้นคุณภาพของพนักงาน ความรับผิดชอบต่องาน และการตรงต่อเวลาเป็นสำคัญ
 
     บริการฉับไว ทันใจผู้รับบริการทั้งรายเดือนประจำสำนักงานและบริการเป็นรายครั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พร้อมพนักงานที่มีประสบการณ์ด้านการจัดส่งเอกสาร และชำนาญในเส้นทางเป็นอย่างดี เราจึงมั่นใจในการให้บริการและมุ่งมั่น ที่จะให้บริการแก่ท่านด้วยความซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
 
บริการติดต่อหน่วยงานต่างๆเพื่อบริหารงานด้านการรับ-ส่งเอกสาร(รับเช็ค,วางบิล,ชำระค่าบริการ,เสียภาษีฯลฯ) 
     จัดพนักงานที่มีประสบการณ์เพื่อดำเนินการรับเอกสารจากบริษัทลูกค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ เพื่อดำเนินการ ติดต่องาน รับเช็ค วางบิล หรือชำระค่าบริการอื่นๆ จนสำเร็จแทนลูกค้า โดยคิดค่าบริการเป็นรายชิ้นงาน (ขั้นกับระยะทางและระยะเวลาการรองาน)

บริการ Messenger พนักงาน ส่งเอกสาร จักรยานยนต์ รายเที่ยว ของ Outsourcing Factory
     1. OF Messenger : Pay per Trip!!:  นับกิโลเมตรที่ 0 ที่ บ้านท่าน 
     2. OF Messenger : Pay per Trip!!:  มี Messenger ทดแทนตลอดเวลา 
     3. OF Messenger : Pay per Trip!!:  มีระบบวัดผลปริมาณความสำเร็จ การส่งเอกสาร 
     4. OF Messenger : Pay per Trip!!:  มี Call Center ให้คำตอบการ ส่งเอกสาร ได้ทุกเรื่อง 


Engine by MAKEWEBEASY